VvE Beheer

Delair VvE beheer

Delair Vastgoedbeheer is een begrip binnen de wereld van het vereniging- en huurbeheer in groot Amsterdam. Goed beleid leidt tot wonen zonder zorgen. Een gezonde vereniging is een vereniging die haar leden kan (onder)steunen wanneer nodig en bij kan dragen tot een prettigere woonomgeving.Werkgebied
Binnen Delair Vastgoedbeheer is jarenlange ervaring aanwezig op de volgende vakgebieden: techniek, bestuur, recht, financiën. Deze ervaring is opgedaan in het beheer van vereniging van eigenaars bij en het landelijk beheer van privaat, bedrijfsmatig & commercieel vastgoed. Door deze combinatie is Delair Vastgoedbeheer een beheerder met kennis, ambitie en een frisse eigentijdse blik op het beheer van verenigingen van eigenaars. Wij zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan beheerders die verenigingen van eigenaars naast kwaliteit, ook passie voor het vak bieden. Het beheren van vereniging van eigenaars draait om goede communicatie. Dit vraagt om korte en directe lijnen en het nakomen van gemaakte afspraken. Met Delair Vastgoedbeheer werkt u met een u bekend contactpersoon voor uw vereniging die verantwoordelijk is voor het volledige beheer. Delair Vastgoedbeheer is beheer zonder zorgen!

Ons dienstenpakket.

We zijn benieuwd wat we voor u of uw VvE zouden kunnen betekenen?

Dienstenpakket

 

VvE Adviesdiensten

Wij kijken graag met u mee.
Met Delair Vastgoedbeheer als objectieve adviseur, of partner met een kritisch blik is het onder andere mogelijk uw vereniging te laten toetsen of deze wel goed functioneert. Het is voor u als appartementseigenaar van belang dat uw vereniging zowel financieel als technisch alles goed op orde heeft.

Een goed functionerende verenging van eigenaars draagt zorg voor het behoud van het onroerend goed, maar ook voor de leefbaarheid in het appartementengebouw en de directe omgeving. De waarde van het gebouw blijft bij goed beheer in stand en kan zelf toenemen. Met deze Advisering wordt onder andere gelet op de volgende onderdelen:

  • vergaderingen;
  • notulen;
  • verzekering;
  • meerjaren onderhoud;
  • begrotingen.

Kortom: Een objectieve blik met een kritische noot. Voor meer informatie of over de andere mogelijkheden van Delair Vastgoedbeheer als adviseur kunt u hier terecht.

Structuur van een VvE

Een vereniging van eigenaars heeft verschillende organen zoals:

Vergadering van eigenaars
Het belangrijkste orgaan binnen de vereniging is de vergadering van eigenaars: de ledenvergadering. De ledenvergadering moet volgens de akte minimaal één keer per jaar gehouden worden en zij beslist over alle zaken die de vereniging aangaan. Agendapunten op deze vergadering kunnen ondermeer zijn:

  • het vaststellen van de voorschotbijdragen;
  • de onderhoudsplannen;
  • de kleurstelling van zonneschermen.

Indien de besluiten van de vergadering van eigenaars rechtsgeldig zijn genomen, zijn deze voor alle eigenaars bindend. Het is dus aan te raden de jaarlijkse vergadering van eigenaars bij te wonen of iemand te machtigen als u zelf verhinderd bent. Zijn er te weinig eigenaars aanwezig om een rechtsgeldig besluit te nemen dan schrijft de vergadering een tweede vergadering uit. Tijdens deze vergadering kan dan een minderheid een beslissing nemen die dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden.

Het bestuur
De wet stelt het benoemen van één of meer bestuurders verplicht. Het bestuur voert de genomen besluiten van de vergadering van eigenaars uit. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De vergadering van eigenaars benoemt en ontslaat het bestuur. Het bestuur of de bestuurstaken mag/mogen worden uitbesteed aan een professionele bestuurder en/of beheerder.

Commissies
De eventueel aan te stellen commissies -ter ondersteuning van het bestuur- worden door de vergadering van eigenaars benoemd. De kascommissie controleert de administratie van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de vergadering van eigenaars. De technische commissie krijgt van de vergadering van eigenaars meestal uiteenlopende taken toebedeeld, zoals: lampen verwisselen, ontvangen van aannemers, voorstellen voor het bestuur voorbereiden, etc.

V.v.E Begrippenlijst
Terminologie binnen de vereniging, begrippen & definities
Wat wordt er bedoeld met een (appartement) index?
Het privégedeelte, waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft. Een appartement kan zijn een woonruimte, een bedrijfsruimte, een berging, een garage etc.
Wat is een kostenverdeelsleutel?
Dit geeft aan in hoeverre de bezitter van dit recht, mede-eigenaar is van het gehele gebouwencomplex voor een in de splitsing nader bepaald aandeel en het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van het gebouw en het recht op medegebruik van gemeenschappelijke gedeelten en -zaken.
Wat is een kascommissie, en is dit verplicht?
De financiële administratie van de vereniging van eigenaars wordt minstens één keer per jaar gecontroleerd door een afvaardiging van de eigenaars (bijv. via de ledenvergadering): De kascontrolecommissie (formeel). De commissieleden worden gekozen door de vergadering. De KC is niet verplicht maar wordt vaak gevormd door “aanwezige” leden.
Wat is een splitsingsakte/ reglement?
Notariële akte waarin de splitsing in appartementsrechten is neergelegd met de inschrijving van de akte in de openbare registers van het kadaster. Het splitsingsreglement is het totaal aan rechten en plichten van de appartementeigenaars en voor het functioneren van de vereniging van eigenaars. Om het opstellen van zo’n reglement te vergemakkelijken is het Notariaat gekomen met een “Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten”. In de splitsingsakte wordt verwezen naar dit modelreglement. Op sommige punten kunnen aanvullingen en/of wijzigingen aangebracht zijn, al naar gelang de bijzonderheden van het pand dat noodzakelijk maken. De bepalingen van het splitsingsreglement blijven altijd van kracht, ook voor latere eigenaren.
Wat is een splitsingstekening?
Aan het originele stuk van de splitsingsakte gehechte tekening, aangevende de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen.
Wat is een technische commissie?
Een afvaardiging van eigenaars die in samenwerking met de opzichter de uit te voeren onderhoudsactiviteiten technisch zo goed mogelijk voor een zo aantrekkelijk mogelijk bedrag laat uitvoeren binnen een duidelijk afgebakende omschrijving. De commissieleden worden gekozen door de leden tijdens de vergadering.
Wat is een algemene ledenvergadering?
Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, de zogenaamde vergadering van eigenaars. Elke appartementseigenaar heeft het recht om tijdens deze vergadering mee te stemmen over alle besluiten.
Wat zijn servicekosten/ VvE-bijdrage?
Om de gemeenschappelijke uitgaven van de vereniging van eigenaars te kunnen bekostigen betalen de eigenaars maandelijks bij voorschot een bedrag. Dit bedrag wordt de VvE-bijdrage genoemd, ook wel voorschotbijdrage of servicekosten (contributie)
Wat zijn stookkosten?
Dit zijn kosten welke, in sommige verenigingen, aan de orde zijn bovenop de reeds besproken Vve-Bijdrage. In dit soort verenigingen is er sprake van een collectief geregeld stookinstallatie. Wat betekend “Niet algemene reserve”? Dit deel van de maandelijkse bijdrage is niet voor iedereen maar alleen voor degene die er gebruik van maken. Bijv. die leden die wel water via het collectief verbruiken.