Home - AVG – Privacy Statement

Privacyverklaring Delair Vastgoedbeheer

Delair Vastgoedbeheer B.V.
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Voorwoord
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze handleiding legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken. En aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen.

Bij de registratie van persoonsgegevens past Delair Vastgoedbeheer B.V. te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe. Delair Vastgoedbeheer behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Met uitzondering van wettelijke verplichtingen stellen we uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar.

De softwareprogramma’s van Delair Vastgoedbeheer worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. Delair Vastgoedbeheer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen.

Voor aanvullende info, kunt u ook eens kijken via de volgende link;
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemeneverordening-gegevensbescherming d.d. 21-05-2018

Privacy statement

Algemeen
Dit is het privacyreglement van Delair Vastgoedbeheer B.V.. Deze is van toepassing voor de website www.delairvastgoedbeheer.nl en alle daaraan – onder het beheer van Delair Vastgoedbeheer B.V. – gelinkte portaalsites, zoals “Mijn VvE”. Dit reglement geeft u als gebruiker van Delair  Vastgoedbeheer websites inzicht in de gegevens die Delair Vastgoedbeheer B.V. in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor en de wijze waarop ze verwerkt worden. Delair Vastgoedbeheer B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging gegevens
Delair Vastgoedbeheer B.V. treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen o.a. interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Delair Vastgoedbeheer maakt voor het beheer gebruik van software via www.convect.nl. Ook met deze partij zijn duidelijke afspraken omtrent privacy en beveiliging gemaakt. Delair Vastgoedbeheer B.V. geeft uitsluitend toegang tot persoonsgegevens aan werknemers die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te verlenen, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Delair Vastgoedbeheer B.V. verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Links naar andere websites
Op de websites van Delair Vastgoedbeheer B.V. zijn een minimaal aantal links naar websites van derden te vinden. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Delair Vastgoedbeheer B.V. is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar Delair Vastgoedbeheer B.V. verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om en zolang nodig uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie). d.d. 21-05-2018

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
Delair Vastgoedbeheer B.V. spant zich te goeder trouw in om haar gebruikers en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen of af te schermen als deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Delair Vastgoedbeheer B.V. zal de verzoeker vragen om zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt.

Delair Vastgoedbeheer B.V. kan dergelijke verzoeken weigeren als deze op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of als deze praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes). Delair Vastgoedbeheer B.V. deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mee. Een weigering wordt met redenen omkleed.

In alle gevallen waarin Delair Vastgoedbeheer B.V. toegang en correctie van gegevens mogelijk maakt, voert zij deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken – op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende opdrachtgever.

In de gevallen dat Delair Vastgoedbeheer B.V. als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aan te merken, zullen de kosten van het bovenstaande voor rekening van de betreffende opdrachtgever zijn.

Wijzigingen privacyreglement
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, bijvoorbeeld bij wijzigingen van wet- en regelgeving. Als u nog vragen heeft over het privacy beleid, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via email; info@delairvastgoedbeheer.nl

Versie – 2.1 – laatste wijziging 28-6-2019 ivm verhuizing kantoor Delair.

Contact

Delair Vastgoedbeheer B.V.

Correspondentieadres
Postbus 75389
1070 AJ Amsterdam

Bezoekadres Amsterdam
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam

Bezoekadres Almere
Willem Dreesweg 6a
1314 VB Almere

Bezoekadres Purmerend
Koemarkt 53
1441 DB Purmerend

Contact
T: 088-2335247
E: Info@delairvastgoedbeheer.nl